Provincies stellen vraagtekens

IPO wil meer onderzoek en discussie schaliegas

De provincies zijn nog lang niet overtuigd van nut en noodzaak van schaliegaswinning. Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) moet op veel meer punten onderzoek doen om de informatie op tafel te krijgen die nodig is voor een gedegen politiek besluit.

De provincies zijn nog lang niet overtuigd van nut en noodzaak van schaliegaswinning. Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) moet op veel meer punten onderzoek doen om de informatie op tafel te krijgen die nodig is voor een gedegen politiek besluit. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) reageert met kritische vragen en opmerkingen op de notitie waarmee Kamp de structuurvisie Schaliegas voorbereid.

Schadelijk voor drinkwater en veiligheid

Het IPO vindt dat er grondiger onderzoek nodig is naar de milieueffecten van de opsporing en winning van schaliegas. De provincies zijn bezorgd dat schaliegaswinning schadelijke effecten kan hebben op het drinkwater en op de waterveiligheid. Trillingen of aardbevingen die veroorzaakt worden door schaliegaswinning kunnen de waterkeringen in gevaar brengen, waarschuwt het IPO. De provinciekoepel wijst boren naar schaliegas binnen de grenzen van bestaand en gepland bebouwd gebied, dorpen en steden, af. 

 

Weinig draagvlak

Het IPO heeft zich vanaf het begin kritisch uitgelaten over de schaliegasplannen. De recente brief is geen “nee“ tegen schaliegas, zegt woordvoerder Sander Hage. ‘Maar we constateren wel dat het draagvlak voor schaliegaswinning niet erg groot is bij provincies en gemeenten. In deze fase willen we daarom graag in gesprek blijven met EZ en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk onderzoek wordt gedaan. Alleen als er een goed beeld bestaat over de consequenties van schaliegaswinning, kan de Tweede Kamer er volgend jaar een gedegen besluit over nemen.’

 

Effecten niet goed onderzocht

Op dit moment ontbreekt veel informatie, vindt het IPO. Zo mist de koepel een beoordelingskader voor de effecten op land- en tuinbouw, recreatie, gezondheid en beleving van risico en hinder. Dit is niet opgenomen in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin wordt beschreven wat met de plan-MER (Milieueffectrapportage) moet worden onderzocht. De plan-MER (verwacht in november) leidt uiteindelijk tot de structuurvisie Schaliegas, die Kamp naar verwachting komend voorjaar naar de Tweede Kamer stuurt.

 

Nut en noodzaak

Wat het IPO betreft moet er ook een brede maatschappelijke discussie worden gevoerd over nut en noodzaak van schaliegas. De provinciekoepel plaatst daar vraagtekens bij. Hage: ‘Provincies zijn bezig met het uitrollen van allerlei vormen van duurzame energie en energiebesparing. Dat  levert ook werkgelegenheid op en is toekomstbestendig.’ Het IPO vindt het verder vreemd dat de structuurvisie Schaliegas niet is gekoppeld aan de brede structuurvisie Ondergrond, zegt Hage. ‘Als je een brede visie aan het voorbereiden bent over de hele ondergrond, waarin je de belangen van energie, water en delfstoffen afweegt, is het gek om je in een andere visie enkel te richten op schaliegas.’

Gerelateerde artikelen