Werkgroep

De werkgroep bestaat uit een aantal mensen uit de Noordoostpolder die zich zorgen maken over de plannen om hier schaliegas te gaan winnen.

Wij willen de krachten van particulieren, bedrijven en organisaties bundelen, en een luid en duidelijk NEE laten horen.

werkgroep Schaliegas Nee

De werkgroep Schaliegas NEE Noordoostpolder is ontstaan n.a.v. van de plannen van minister Kamp om op twee locaties in Nederland schaliegas te gaan winnen; in Boxtel en in de Noordoostpolder. Daarvoor zijn vergunningen afgegeven aan het bedrijf Cuadrilla.

De werkgroep maakt zich zorgen over de effecten van winning van schaliegas op onze directe leefomgeving. De winning van schaliegas staat haaks op alle duurzame ontwikkelingen in Nederland op het gebied van energiewinning.

 

Argumenten 

Landschapsontsiering
●  10-40 boorlocaties van 1,5 ha, verspreid over de polder
●  boortorens van 30 m hoog in het landschap

Overlast
●  overschrijding van geluidsnormen
● zwaar vrachtvervoer voor aan en afvoer water, chemicaliën en gas

Weinig economisch voordeel
●  de winbare voorraden zijn beperkt
●  de winning is duur en kost veel energie
●  weinig financiële baten voor staatskas
●  evt. winsten vloeien vooral naar investeerders in de VS
●  mogelijk verlies van inkomsten landbouw en toerisme door imagoschade
●  waardevermindering grondprijzen en vastgoed

Risico’s
●  risico op vervuiling door chemicaliën
●  risico op aardbevingen in gebieden met breuklijnen
●  risico op verontreiniging van drinkwater

Gevolgen voor milieu en gezondheid
●  meer uitstoot van CO2 dan bij gewoon aardgas
●  gebruik van miljarden liters schoon water
●  schadelijke stoffen uit de ondergrond komen omhoog

(*schaliegasvrijnoordoostpolder)
 

Netwerk

De werkgroep heeft dit jaar samen met bedrijven, dorpsraden en particulieren een netwerk opgebouwd , en hen opgeroepen om een zienswijze tegen deze plannen in te dienen. Ook werken we samen met het burgerplatform Schaliegasvrij noordoostoolder.
Per oktober 2014 hebben deze partijen zich verenigd in een overkoepelend samenwerkingsverband TEGENGAS.
We onderhouden contact met de gemeente.

 

Informatie, inspraak en acties

O.a. via deze site, via facebook, en via de pers wil de werkgroep een breed publiek informeren en mobiliseren.

Met het indienen van zienswijzen kon men tot 9 juli 2014* gebruik maken van de mogelijk tot inspraak die het ministerie van Economische Zaken biedt bij het tot stand komen van een Structuurvisie.

Minister Kamp heeft de besluitvorming betreffende de Structuurvisie Schaliegas uitgesteld tot begin 2016. Tot die tijd wil de werkgroep het onderwerp Schaliegas bij de bevolking van de Noordoostpolder op de agenda zetten met inhoudelijke informatie en ludieke acties.

*In de laatste paar dagen voor 9 juli 2014 hebben provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en andere organisaties, hun zienswijzen ingediend, zie ook de persberichten op facebook.